Thời gian còn lại: 60 : 59
Số câu hỏi còn lại: 0
Hoàn thành
Tổng số câu hỏi: 0
Số câu đã chọn: 0
Số câu sai: 0
Tổng điểm: 0

CÁC PHẦN ÔN TẬP CƠ BẢN

--------------------------------------------------------------------

5    Danh sách Ngữ pháp cấp độ N3
10    Danh sách Kanji cấp độ N3


            
        

Click xem phiên bản dành cho máy tính.

Đang xử lý