online_N1_Bunpou_List

Thời gian còn lại: 60 : 59
Số câu hỏi còn lại: 0
Hoàn thành
Tổng số câu hỏi: 0
Số câu đã chọn: 0
Số câu sai: 0
Tổng điểm: 0
online_N1_Bunpou_C01_B01_BaiHoc (1-6)
online_N1_Bunpou_C01_B01_Mondai (1-6)
online_N1_Bunpou_C01_B02_BaiHoc (7-11)
online_N1_Bunpou_C01_B02_Mondai (7-11)
online_N1_Bunpou_C01_Ôn tập
online_N1_Bunpou_C01_YOMIMASHOU_(1)_お見舞い
online_N1_Bunpou_C01_YOMIMASHOU_(2)_猛犬注意
online_N1_Bunpou_C01_YOMIMASHOU_(3)_ダーウィン
online_N1_Bunpou_C01_Z1-11_Jissen_mondai
online_N1_Bunpou_C02_B01_BaiHoc (12-17)
online_N1_Bunpou_C02_B01_Mondai (12-17)
online_N1_Bunpou_C02_B02_BaiHoc (18-22)
online_N1_Bunpou_C02_B02_Mondai (18-22)
online_N1_Bunpou_C02_B03_BaiHoc (23-28)
online_N1_Bunpou_C02_B03_Mondai (23-28)
online_N1_Bunpou_C02_B04_BaiHoc (29-33)
online_N1_Bunpou_C02_B04_Mondai (29-33)
online_N1_Bunpou_C02_Ôn tập_A
online_N1_Bunpou_C02_Ôn tập_B
online_N1_Bunpou_C02_YOMIMASHOU_(4)_ねぶた祭り
online_N1_Bunpou_C02_YOMIMASHOU_(5)_草喰
online_N1_Bunpou_C02_YOMIMASHOU_(6)_春うらら
online_N1_Bunpou_C02_Z12-33_kakunin_mondai
online_N1_Bunpou_C02_12-33_jissen_mondai
online_N1_Bunpou_C03_B01_BaiHoc (34-39)
online_N1_Bunpou_C03_B01_Mondai (34-39)
online_N1_Bunpou_C03_B02_BaiHoc (40-45)
online_N1_Bunpou_C03_B02_Mondai (40-45)
online_N1_Bunpou_C03_B03_BaiHoc (46-52)
online_N1_Bunpou_C03_B03_Mondai (46-52)
online_N1_Bunpou_C03_Ôn tập_A
online_N1_Bunpou_C03_Ôn tập_B
online_N1_Bunpou_C03_YOMIMASHOU_(7)_ 就職試験
online_N1_Bunpou_C03_YOMIMASHOU_(8)_ 景気
online_N1_Bunpou_C03_YOMIMASHOU_(9)_ 投資
online_N1_Bunpou_C03_Z34-52_kakunin_mondai
online_N1_Bunpou_C03_34-52_jissen_mondai
online_N1_Bunpou_C04_B01_BaiHoc (53-58)
online_N1_Bunpou_C04_B01_Mondai (53-58)
online_N1_Bunpou_C04_B02_BaiHoc (59-64)
online_N1_Bunpou_C04_B02_Mondai (59-64)
online_N1_Bunpou_C04_B03_BaiHoc (65-69)
online_N1_Bunpou_C04_B03_Mondai (65-69)
online_N1_Bunpou_C04_Ôn tập
online_N1_Bunpou_C04_YOMIMASHOU_(10)_ ラグビー
online_N1_Bunpou_C04_YOMIMASHOU_(11)_優しい音楽
online_N1_Bunpou_C04_Z53-69_kakunin_mondai
online_N1_Bunpou_C04_53-69_jissen_mondai
online_N1_Bunpou_C05_B01_BaiHoc (70-75)
online_N1_Bunpou_C05_B01_Mondai (70-75)
online_N1_Bunpou_C05_B02_BaiHoc (76-81)
online_N1_Bunpou_C05_B02_Mondai (76-81)
online_N1_Bunpou_C05_B03_BaiHoc (82-87)
online_N1_Bunpou_C05_B03_Mondai (82-87)
online_N1_Bunpou_C05_B04_BaiHoc (88-90)
online_N1_Bunpou_C05_B04_Mondai (88-90)
online_N1_Bunpou_C05_Ôn tập
online_N1_Bunpou_C05_YOMIMASHOU_(12)_卒業式
online_N1_Bunpou_C05_YOMIMASHOU_(13)_海外人力士
online_N1_Bunpou_C05_YOMIMASHOU_(14)_国民の怒り
online_N1_Bunpou_C05_YOMIMASHOU_(16)_富士山
online_N1_Bunpou_C05_YOMIMASHOU_(17)_コンピュータ
online_N1_Bunpou_C05_Z70-90_kakunin_mondai
online_N1_Bunpou_C05_70-90_Jisen_mondai
online_N1_Bunpou_C06_B01_BaiHoc (91-96)
online_N1_Bunpou_C06_B01_Mondai (91-96)
online_N1_Bunpou_C06_B02_BaiHoc (97-103)
online_N1_Bunpou_C06_B02_Mondai (97-103)
online_N1_Bunpou_C06_Ôn tập
online_N1_Bunpou_C06_YOMIMASHOU_(15)_少子高齢化社会
online_N1_Bunpou_C07_B01_BaiHoc (104-109)
online_N1_Bunpou_C07_B01_Mondai (104-109)
online_N1_Bunpou_C07_Ôn tập
online_N1_Bunpou_C07_Z_Kakunin_mondai(104-109)
online_N1_Bunpou_C07_Z_Jissen_Mondai (104-109)
online_N1_Bunpou_C08_Ôn tập
online_N1_Bunpou_C08__確認問題
online_N1_Bunpou_C08__確認問題_実戦問題_練習問題_01
online_N1_Bunpou_C08__確認問題_実戦問題_練習問題_02
online_N1_Bunpou_C08__確認問題_実戦問題_練習問題_03
online_N1_Bunpou_C08__確認問題_実戦問題_練習問題_04

             

Click xem phiên bản dành cho máy tính.

Đang xử lý